Alertez-nous : Partagez vos bons plans ici

Contactez-moi : Posez vos questions ici

Inscris-toi à ma newsletter :

Inscription

A Propos

Hello, moi c'est Guillaume et je suis le créateur de Face à la crise. Clique sur ma photo pour + d'info

news

Reglement Keytrade

Reglement van de peterschapactie

1. Algemeen

De hierna beschreven actie loopt van 14/11/2013 tot en met 12/12/2013, op initiatief van Keytrade Bank nv (Vorstlaan 100 -1170 Brussel – België, RPR Brussel 0464 034 340). De actie geeft de cliënten van Keytrade Bank de kans één of meerdere vrienden uit te nodigen om cliënt te worden bij Keytrade Bank gedurende de periode van de actie.

Een premie van €30 zal toegekend worden aan de cliënt-peter alsook aan de nieuwe cliënt (petekind), op voorwaarde dat er effectief een bankrelatie geopend wordt door het petekind met de promotiecode van zijn ‘cliënt-peter’.

Voor de cliënt-peter zal de premie van €30 toegekend worden op zijn Keytrade Bank zichtrekening bij de wekelijkse uitbetaling die zal plaatsvinden na de datum waarop de rekening van het petekind geopend werdop het einde van de actie (21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12). De premie van €30, voor het petekind, wordt automatisch toegekend op de Keytrade Bank zichtrekening bij de opening van de bankrelatie met Keytrade Bank.

Het inschrijvingsformulier voor de opening van de rekening van het petekind, dient correct ingevuld, voorzien van de promotiecode en ontvangen te worden door Keytrade Bank, tussen 14/11/2013 en 12/12/2013 (poststempel geldt als bewijs). De inzendingen die Keytrade Bank na 13/12/2013 bereiken, die onvoldoende gefrankeerd zijn en/of onvolledig zijn, zullen niet in aanmerking komen. Er zullen geen uitzonderingen toegestaan worden.

2. Communicatie omtrent de actie

De peterschapsactie wordt meegedeeld aan de Keytrade Bank cliënten enerzijds via een e-mail verstuurd bij de start van de actie en anderzijds via een banner op de beveiligde site van Keytrade Bank.

3. Verloop van de actie

3.a Voor de cliënt-peter

De dag dat deze actie start, zal de cliënt een e-mail ontvangen waarin hem voorgesteld wordt om één of meerdere vrienden uit te nodigen om cliënt te worden bij Keytrade Bank. Hij ontvangt in de e-mail een link naar een internetpagina die hem toelaat uitnodigingen te versturen, via e-mail, met zijn persoonlijke promotiecode. Deze laatste bevat voornaam van de cliënt-peter alsook een gepersonaliseerde boodschap.

De promotiecode dient duidelijk vermeld te worden, door het petekind, op het inschrijvingsformulier voor de opening van zijn rekening. Bij gebrek hieraan zal de premie van €30 niet toegekend worden. De promotiecode laat immers toe om de cliënt-peter aan het petekind te linken.

Door deel te nemen aan deze actie gaat de cliënt ermee akkoord dat zijn voornaam vermeld wordt in de e-mail die naar zijn petekind(eren) wordt gestuurd. Door een vriend te overtuigen, en onder voorbehoud dat deze vriend ook daadwerkelijk een Keytrade Bank cliënt wordt gedurende de periode van de actie, zal de cliënt-peter een premie van €30 ontvangen op zijn Keytrade Bank zichtrekening bij de wekelijkse uitbetaling (21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12).

  • Voorbeeld: het petekind wordt Keytrade Bank cliënt op 29/11, de premie van €30 zal op de Keytrade Bank zichtrekening van de cliënt-peter uitbetaald worden op 05/12.

Deze premie van €30 zal vermenigvuldigd worden met het aantal vrienden die cliënt geworden zijn:

  • Voorbeeld: Voor één overtuigde vriend krijgt u een premie van €30, voor twee overtuigde vrienden een premie van € 60, voor drie overtuigde vrienden een premie van € 90, enz.

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Keytrade Bank en in het bijzonder haar plicht van professionele discretie ( artikel 17 ), zal Keytrade Bank aan de cliënt-peter de persoonlijke gegevens van de petekinderen die via zijn promotiecode een rekening hebben geopend niet doorgeven. Keytrade Bank zal aan de cliënt-petekind ook niet de gegevens van zijn peter doorgeven.

3.b Voor het petekind

Via een uitnodiging, per e-mail, gestuurd in naam van de cliënt-peter, zal het petekind cliënt kunnen worden bij Keytrade Bank en een premie van €30 ontvangen op zijn zichtrekening. Hiervoor dient het petekind een opening van een rekening bij Keytrade Bank aan te vragen binnen de voorziene periode via de e-mail van de cliënt-peter en verplicht gebruik te maken van de persoonlijke promotiecode van de cliënt-peter.

  • Indien de rekeningopening gebeurt via de link, in de e-mail van de cliënt-peter, zal de promotiecode van de cliënt-peter automatisch genoteerd staan op de laatste pagina van het online inschrijvingsformulier.
  • Indien de rekeningopening via het online inschrijvingsdocument op de site www.keytradebank.com gebeurt of via het papieren inschrijvingsdocument, dient de promotiecode van de cliënt-peter uitdrukkelijk handgeschreven en duidelijk vermeld te worden op de eerste pagina van het inschrijvingsdocument.

Elke aanvraag tot rekeningopening dient aanvaard te worden door Keytrade Bank. Zie ook punt IV van het reglement.

Om van de premie te kunnen genieten, dient het petekind beschouwd te worden als ‘nieuwe cliënt’. Elke persoon die voor de eerste keer een rekening opent bij Keytrade Bank wordt beschouwd als ‘nieuwe cliënt’. Een persoon die reeds een rekening heeft geopend of een bankrelatie met Keytrade Bank heeft gesloten tijdens de voorbije vier jaar, kan niet deelnemen aan deze actie als petekind.

Een petekind kan slechts éénmaal een premie ontvangen bij het openen van een rekening. Eens cliënt geworden kan hij echter wel op zijn beurt deelnemen aan de peterschapsactie als cliënt-peter en één of meerdere vrienden uitnodigen om cliënt te worden van Keytrade Bank, voor zover dit tijdens de periode van de actie gebeurt. Dit kan via de banner op de beveiligde site van Keytrade Bank.

3.c Betaling van de premie van €30

  • De cliënt-peter ontvangt een premie van €30 op zijn Keytrade Bank zichtrekening bij de wekelijkse uitbetaling die zal plaatsvinden na de datum waarop de rekening van het petekind geopend werd (21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12), op voorwaarde dat de procedure tot het openen van een rekening van het ‘petekind’ door Keytrade Bank als voltooid wordt beschouwd en ze bekrachtigd werd met zijn promotiecode binnen de vereiste periode.
  • Het petekind ontvangt een premie van €30 bij de opening van de rekening op de Keytrade Bank zichtrekening indien de procedure tot het openen van een rekening van het petekind door Keytrade Bank als voltooid wordt beschouwd en ze bekrachtigd werd door de persoonlijke promotiecode van de cliënt-peter binnen de vereiste periode.

3.d Geldigheidsperiode

De peterschapsactie loopt van 14/11/2013 tot en met 12/12/2013, op initiatief van Keytrade Bank. De toegang tot de link naar een internetpagina, die de cliënt-peter toelaat om uitnodigingen met zijn persoonlijke promotiecode te versturen, is geldig vanaf de datum van verzending van het initiële e-mailbericht door Keytrade Bank en voor de volledige duur van de peterschapsactie.

Het inschrijvingsformulier voor de opening van de rekening van het petekind, dient correct ingevuld, voorzien van de promotiecode en ontvangen te worden door Keytrade Bank, tussen 14/11/2013 en 12/12/2013 (poststempel geldt als bewijs). De inzendingen die Keytrade Bank na 13/12/2013 bereiken, die onvoldoende gefrankeerd zijn en/of onvolledig zijn, zullen niet in aanmerking komen. Er zullen geen uitzonderingen toegestaan worden.

4. Beperkingen van de actie

De peterschapsactie is bestemd en voorbehouden voor de Keytrade Bank cliënten.

Indien een peter mede-rekeninghouder is van een gemeenschappelijke rekening of een rekening geopend op naam van een onverdeeldheid, of gevolmachtigde/lid van een rechtspersoon, een beleggingsclub, een feitelijke vereniging of een mede-eigendom, zal de premie van €30 slechts eenmalig toegekend worden aan de rekening van de entiteit waarvan de peter deel uitmaakt en dit per petekind.

Een petekind, dat een gemeenschappelijke rekening opent, zal slechts eenmaal een premie van €30 toegekend krijgen op de zichtrekening van de gemeenschappelijke rekening.

Een petekind kan slechts éénmaal een premie ontvangen bij het openen van een rekening. Echter, als nieuwe cliënt kan hij wel deelnemen aan de actie en ervan genieten door op zijn beurt één of meerdere vrienden te overtuigen zolang dit gebeurt tijdens de voorziene periode.

Indien een petekind, door diverse cliënten tegelijk wordt aanbevolen, dan bepaalt de promotiecode (door het petekind gebruikt) wie de peter is aan wie de premie van €30 toegekend wordt.

De premie van €30 kan niet gestort worden, noch aan de peter noch aan het petekind, zolang de opening van de rekening van het petekind niet als voltooid wordt beschouwd door Keytrade Bank.

De promotiecode dient verplicht vermeld te worden bij de opening van de rekening van het petekind. Indien de promotiecode niet vermeld werd, zal Keytrade Bank het peterschap als ongeldig beschouwen. In dat geval zal noch de peter noch het petekind recht hebben op de premie van €30.

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere promoties voor de opening van een rekening.

Keytrade Bank behoudt zich het recht voor om de opening van een rekening te weigeren. Zoals vermeld in het punt I.4.2 van de  » Algemene Voorwaarden  » van Keytrade Bank.

Keytrade Bank behoudt zich het recht om de actie gedeeltelijk of integraal te annuleren omwille van technische redenen en/of een vermoeden van, of bewezen fraude, en/of misbruik zonder enige verplichting tot compensatie aan de deelnemers.

Keytrade Bank kan tevens een deelnemer uitsluiten in geval van vermoeden tot, of bewezen fraude en/of misbruik volgens de Algemene Voorwaarden – Keytrade Bank.

Keytrade Bank kan niet verantwoordelijk gesteld worden en wijst elke verantwoordelijkheid af indien, om een technische reden of buiten zijn wil om, de e-mail niet ontvangen wordt door de cliënt-peter of als het petekind de promotiecode niet correct gevalideerd heeft en als gevolg hiervan de premie niet toegekend wordt noch aan de cliënt-peter noch aan het petekind.

Elke deelnemer heeft het recht om de gegevens te raadplegen die hem aangaan en rechtzetting van onjuiste gegevens te verkrijgen. De deelnemer richt zich hiertoe met een e-mail tot volgend adres legal@keytradebank.com. Hij kan eveneens de rubriek ‘ Disclaimer ‘ op de site van Keytrade Bank raadplegen en de instructies volgen.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel (en met name de vrederechter van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Keytrade Bank is gevestigd) als enige bevoegd.